Các thuộc tính cơ bản của nhân vật Thiện nữ u hồn

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Các thuộc tính cơ bản của nhân vật TNUH và bản dịchBản dịch OPT
根骨                                       Căn cốt

精力                                       Tinh lực

力量                                       Cường lực

敏捷                                       Nhanh nhẹn

智力                                       Trí lực

幸运                                       May mắn

破盾                                       Phá giáp
格挡                                       Đỡ đòn
物理攻击最小 +,最大 +              Ngoại công nhỏ nhất + , lớn nhất +
最大物理攻击 + X%                     Ngoại công lớn nhất + X% ( X = 5-10)
最小物理攻击 + X%                     Ngoại công nhỏ nhất + X% ( X = 5-10)
法术攻击最小 +,最大 +             Nội công nhỏ nhất +, lớn nhất +
最大法术攻击 + X%                     Nội công lớn nhất + X% ( X = 5-10)
最小法术攻击 + X%                     Nội công nhỏ nhất + X% ( X = 5-10)
毒攻击/毒抗/忽视毒抗                 Độc công/Đôc kháng/Bỏ qua kháng độc
火攻击/火抗 /忽视火抗                Hoả công/Hoả kháng/Bỏ qua kháng hoả
冰攻击/冰抗/忽视冰抗                 Băng công/Băng kháng/Bỏ qua kháng băng
电攻击/电抗/忽视电抗                 Lôi công/Lôi kháng/Bỏ qua kháng lôi
风攻击/风抗/忽视风抗                 Phong công/Phong kháng/Bỏ qua kháng phong
光攻击/光抗/忽视光抗                 Quang công/Quang kháng/Bỏ qua kháng quang
幻攻击/幻抗/忽视幻抗                 Huyền công/Huyền kháng/Bỏ qua kháng huyền
法力上限                              Giới hạn chân khí
气血上限                              Giới hạn sinh mệnh
物理防御                              Ngoại thủ
法术防御                              Nội thủ
法力回复速度                                 Tốc độ hồi phục chân khí
气血回复速度                                 Tốc độ hồi phục sinh mệnh
装备佩戴需求等级 -X             Đẳng cấp yêu cầu mang trang bị -X cấp ( X từ 1-8 )
命中(法术命中/物理命中)           Chĩnh xác (Chính xác nội/Chính xác ngoại)
躲避(法术闪躲/物理闪躲)           Né tránh (Né nội/Né ngoại)
物理攻击速度 +X%                      Tốc độ ngoại công  + X%
法术攻击速度 +X%                      Tốc đọ nội công + X%
法术致命一击                                 Chí mạng  nội
物理致命一击                                 Chí mạng  ngoại
抗法术致命一击                             Kháng chí mạng nội
抗物理致命一击                             Kháng chí mạng ngoại
所有元素抗性大幅                        Kháng tất cả nguyên tố
混乱抗性                              Kháng hỗn loạn
眩晕抗性                              Kháng choáng
沉默抗性                              Kháng  trầm  mặc
变狐抗性                              Kháng biến hồ
石化抗性                              Kháng hoá thạch
定身抗性                              Kháng định thân
束缚抗性                              Kháng trói buộc
睡眠抗性                              Kháng ngủ mê
强晕眩                                               Cường choáng
强混乱                                               Cường hỗn loạn
强沉默                                               Cường trầm mặc
强定身                                               Cường định thân
强睡眠                                               Cường hôn mê
强抗性                                               Cường trói buộc
自身受到的最终伤害 -                 Sát thương cuối cùng gánh chịu –
自身受到的最终物理伤害 -        Sát thương ngoại cuối cùng gánh chịu –
自身受到的最终法术伤害 -        Sát thương nội cuối cùng gánh chịu –
 

Share on Google Plus

About Admin Lạc Hồn Cốc

0 comments:

Post a Comment