Hướng dẫn thuộc tính Bang Hội Thiện Nữ U Hồn 2

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Bản dịch từ trang trủ Thiện Nữ U Hồn Trung Quốc, thực hiện bởi Đông Phương TranhThuộc tính bang hội
Mỗi giờ bang hội sẽ bảo trì 1 lần, thời điểm bảo trì sẽ thay đổi một số thuộc tính, mà các thuộc tính này có liên quan tới nhau, tạo thành ảnh hưởng đối với bang hội. Ví dụ như thăng giảm quy mô, tăng độ ổn định, tăng kinh nghiệm thủ hộ thú...
Điểm nhân khí: Thể hiện nhân khí của bang hội, ảnh hưởng bởi nhân số trực tuyến của bang hội.

Điểm an định: Liên quan đến độ ổn định của bang hội. Điểm an định quá thấp sẽ ảnh hưởng đến tốc độ nghiên cứu kỹ năng và tốc độ thăng cấp của thủ hộ thú.

Điểm phồn vinh: Liên quan đến độ phồn vinh của bang hội. Khi thực hiện các hoạt động nội chính (xây phá kiến trúc, thay đổi nghiên cứu kỹ năng...) sẽ làm giảm độ phồn vinh. Bình thường độ phồn vinh cũng bị tiêu hao để duy trì các kiến trúc trong bang. Thành viên bang hội có thể gia tăng điểm phồn vinh bằng cách hoàn thành nhiệm vụ bang hội.
Năng lực nghiên cứu: Ảnh hưởng đến khả năng nghiên cứu của bang hội. Tăng cấp thư viện có thể gia tăng tốc độ nghiên cứu.
 

Điểm huấn luyện: Ảnh hưởng năng lực của thủ hộ thú. Hoàn thành nhiệm vụ bạch hổ đường (Q nhà ở) có thể nâng cao điểm huấn luyện.

Quy mô: Quy mô bang hội ảnh hưởng đến khả năng chứa các loại kiến trúc. (Kiến trúc cấp cao cần quy mô lớn). Ban đầu quy mô là 1, chỉ cho phép mỗi loại kiến trúc nâng đến cấp 4. Quy mô bang hội lớn nhất là 5 cấp.  

Vật liệu: Vật tư của bang hội và tài sản trong thương khố (tăng giới hạn vật tư tích trữ trong kho), dựa vào cấp độ thương khố (nơi nhận Q xảo yến) tăng theo định kỳ. Giới hạn tối đa của vật tư trong thương khố cũng do cấp độ thương khố quyết định. Thành viên bang hội sửa chữa trang bị (?), học kỹ năng, tu luyện sẽ tiêu hao lượng vật tư và tài sản nhất định.
Tiền vốn bang hội: số lượng tiền hiện có trong kim khố, chi trả cho những hoạt động tiêu hao tiền vốn như thăng cấp quy mô, bảo trì kiến trúc... Thương nhân bang hội có thể nhận nhiệm vụ thương hội, thông qua buôn bán thương phẩm kiếm tiền cho bang hội.
 

Phí bảo trì: Mỗi giờ bang hội sẽ tiêu hao một lượng phí dụng nhất định để bảo trì kiến trúc. Lượng phí dụng này ảnh hưởng bởi số lượng kiến trúc và quy hoạch bản đồ (?). Lượng kiến trúc càng nhiều, phí dụng càng cao.

Share on Google Plus

About Admin Lạc Hồn Cốc

0 comments:

Post a Comment