Môn phái: Yển Sư (偃师) Thiện Nữ U Hồn Trung Quốc (Phái mới ở VN không có)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Yển Sư 

 

 Đặc điểm: Nhân vật có khả năng triệu hồi các con rối bằng máy để hỗ trợ chiến đấu. Ngoài ra còn có khả năng sử dụng các kỹ năng để cường hóa sức mạnh cho các con rối. Dùng ngón tay điều khiển các hình nộm phát chưởng cũng có thể hợp nhất cùng hình nộp làm 1, giết địch như trở bàn tay.
Kỹ Năng:


火云臂 Hỏa Vân Tí
描述:对单个目标造成物理伤害。 等级:1级可学
Miêu tả: Đối với mục tiêu đơn tạo thành thương tổn vật lý.
Cấp bậc: cấp 1 có thể học

裂石手 Liệt Thạch Thủ
描述:对指定区域造成物理伤害并召出一个铜傀机关帮自己作战。 等级:1级可学
Miêu tả: Tạo thành thương tổn vật lý trong khu vực chỉ định, đồng thời triệu ra một con rối đồng giúp bản thân chiến đấu.
Cấp bậc: cấp 1 có thể học

风之痕 Phong Chi Ngân
描述:轻功,可跳跃一定距离。 等级:1级可学
Miêu tả: Khinh công, có thể nhảy một khoảng cách nhất định.
Cấp bậc: cấp 1 có thể học

追魂术 Truy Hồn Thuật
描述:提升机关对怪物造成伤害加成。 等级:5级可学
Miêu tả: Tăng sát thương cho con rối.
Cấp bậc: cấp 5 có thể học

归元咒 Quy Nguyên Chú
描述:提升自身使用偃甲类武器时的攻击和命中。 等级:10级可学
Miêu tả: Tăng công kích và độ chính xác khi sử dụng các loại vũ khí yển giáp.
Cấp bậc: cấp 10 có thể học

魂兮来归 Hồn Hề Lai Quy
描述:可回到自己的门派。 等级:10级可学
Miêu tả: Dùng để trở về môn phái của mình.
Cấp bậc: cấp 10 có thể học

四方皆杀 Tứ Phương Giai Sát
描述:十字群体攻击,对范围内的所有目标造成物理伤害。等级:15级可学
Miêu tả: Công kích quần thể thập tự [đoán là skill ra hình chữ thập =v=], tạo thành thương tổn vật lý cho tất cả mục tiêu trong phạm vi.
Cấp bậc: cấp 15 có thể học

铁甲术 Thiết Giáp Thuật
描述:提升机关防御。 等级:20级可学
Miêu tả: Tăng phòng ngự cho con rối (cơ quan).
Cấp bậc: cấp 20 có thể học

掩命术 Yểm Mệnh Thuật
描述:提升机关的气血上限。 等级:25级可学
Miêu tả: Tăng giới hạn máu cho con rối.
Cấp bậc: cấp 25 có thể học

千机变 Thiên Cơ Biến
描述:将铜傀机关打造为银傀为自己作战。 等级:30级可学
Miêu tả: Dùng con rối đồng tạo thành con rối bạc để chiến đấu.
Cấp bậc: cấp 30 có thể học

十方一念 Thập Phương Nhất Niệm
描述:把召唤出来的机关召集起来攻击选中的目标。 等级:35级可学
Miêu tả: Khiến con rối đã triệu ra công kích mục tiêu được chọn.
Cấp bậc: cấp 35 có thể học

幻形引路 Huyễn Hình Dẫn Lộ
描述:通过机关移动至另一个位置,不能穿越高障。 等级:40级可学
Miêu tả: Thông qua cơ quan dịch chuyển đến một vị trí khác, không thể vượt chướng ngại vật cao.
Cấp bậc: cấp 40 có thể học

天罗刀气 Thiên La Đao Khí
描述:在指定区域形成阵法,对阵法内目标造成持续物理伤害。 等级:45级可学
Miêu tả: Tại khu vực chỉ định hình thành trận pháp, tạo thành thương tổn vật lý liên tục cho mục tiêu bên trong trận pháp.
 Cấp bậc: cấp 45 có thể học

鬼缠铃 Quỷ Triền Linh
描述:在指定区域放置机关,对目标造成减速,并对怪物造成持续物理伤害。 等级:50级可学
Miêu tả: Đặt cơ quan ở khu vực chỉ định, có hiệu quả giảm tốc với mục tiêu, đồng thời tạo thành thương tổn vật lý liên tục với quái.
Cấp bậc: cấp 50 có thể học

血晶煞 Huyết Tinh Sát
描述:机关保护主人减免伤害。 等级:55级可学
Miêu tả: Con rối bảo vệ chủ nhân miễn giảm thương tổn.
Cấp bậc: cấp 55 có thể học

麒麟臂 Kỳ Lân Tí
描述:对单体目标造成物理伤害,并叠加寡言状态,自身增加连击点。 等级:60级可学
Miêu tả: Tạo sát thương vật lý với mục tiêu đơn, cũng chồng thêm trạng thái trầm mặc, tự thân gia tăng điểm liên kích.
Cấp bậc: cấp 60 có thể học

穿云手 Xuyên Vân Thủ
描述:对单体目标造成物理伤害,受到连击点的加成。 等级:65级可学
Miêu tả: Tạo thành thương tổn vật lý cho mục tiêu đơn, có xác suất tang điểm liên kích.
Cấp bậc: cấp 65 có thể học

金身术 Kim Thân Thuật
描述:提升机关的元素抗和格挡。 等级:70级可学
Miêu tả: Tăng kháng nguyên tố và đỡ đòn cho con rối.
Cấp bậc: cấp 70 có thể học

化地之能 Hóa Địa Chi Năng- Tuyệt kỹ
G描述:终极技能,在选定区域引发划地之能造成持续物理伤害,同时增加自身的物理攻击。 等级:70级可学
Miêu tả: Tuyệt kỹ, ở khu vực chỉ định dẫn phát hoa địa chi năng tạo thành thương tổn vật lý liên tục, đồng thời gia tăng công kích vật lý tự thân.
Cấp bậc: cấp 70 có thể học

四方俱灭 Tứ Phương Câu Diệt
描述:十字群体攻击,对范围内的所有目标造成物理伤害。 等级:75级可学
Miêu tả: Công kích quần thể thập tự, tạo thương tổn vật lý cho tất cả mục tiêu trong phạm vi.
Cấp bậc: cấp 75 có thể học

火飞鸢 Hỏa Phi Diên
描述:加快移动速度,但自身所受伤害加大。 等级:80级可学
Miêu tả: Tăng tốc độ di chuyển, nhưng cũng tăng thương tổn tự thân [giảm phòng ngự].
Cấp bậc: cấp 80 có thể học

护生影 Hộ Sinh Ảnh
描述:给自身或友方附加保护状态,可减免技能伤害加成。 等级:85级可学
Miêu tả: Tạo thành trạng thái bảo hộ cho bản thân hoặc hảo hữu, nhưng có xác suất giảm kỹ năng công kích.
Cấp bậc: cấp 85 có thể học

苍龙破封 Thương Long Phá Phong
描述:增加自身连击点上限。 等级:90级可学
Miêu tả: Tăng điểm liên kích cá nhân đến mức tối đa.
Cấp bậc: cấp 90 có thể học

刻骨针 Khắc Cốt Châm
描述:牺牲所有铜傀和银傀,对指定区域造成持续物理伤害,并有概率附加束缚状态。 等级:95级可学
Miêu tả: Hy sinh tất cả con rối đồng và bạc, tạo thành thương tổn vật lý liên tục ở khu vực chỉ định, đồng thời có xác suất tăng thêm trạng thái trói buộc.
Cấp bậc: cấp 95 có thể học

双龙臂 Song Long Tí
描述:对单个目标造成物理伤害,并叠加寡言状态和咒印状态,自身增加连击点。 等级:100级可学 Miêu tả: Tạo thương tổn vật lý với mục tiêu đơn, đồng thời chồng thêm trạng thái trầm mặc và chú ấn, tự thân tăng điểm liên kích.
Cấp bậc: cấp 100 có thể học

破云开 Phá Vân Khai
描述:增加自身破盾 等级:105级可学
Miêu tả: Gia tăng phá giáp của bản thân
Cấp bậc: cấp 105 có thể học

锁魂灵丝 Tỏa Hồn Linh Ti
描述:定身目标,并对目标造成持续物理伤害,同时放大受到麒麟臂、双龙臂技能的伤害。 等级:110级可学
Miêu tả: Định thân mục tiêu, cũng tạo thành sát thương vật lý liên tục, đồng thời gia tăng sát thương của Kỳ Lân Tí và Song Long Tí.
Cấp bậc: cấp 110 có thể học

夜重生 Dạ Trùng Sinh
描述:消耗连击点,回复自身气血值 等级:115级可学
Miêu tả: Tiêu hao điểm liên kích, hồi phục máu tự thân. C
ấp bậc: cấp 115 có thể học

极天之邪 Cực Thiên Chi Tà - Tuyệt Kỹ
描述:终极技能,机人合一,合体后新增四个技能:非命,非攻,明鬼,天志。使选定区域内敌方无法移位或加速,同时对其造成物理伤害。 等级:120级可学
Miêu tả: Tuyệt kỹ, người-máy hợp nhất, sau khi hợp thể tăng thêm bốn kỹ năng: phi mệnh, phi công, minh quỷ, thiên chí. Trong khu vực skill, địch nhân không thể di chuyển hoặc gia tốc, đồng thời tạo thành thương tổn vật lý.
Cấp bậc: cấp 120 có thể học


Hướng dẫn xây dựng Yển Sư

Tự mà mò!!!

Share on Google Plus

About Admin Lạc Hồn Cốc

0 comments:

Post a Comment